فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش / گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش / دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند / خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش / جای آن است که خون موج زند در دل لعل / زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش / بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود / این همه قول و غزل تعبیه در منقارش / ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری / بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش / آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست / هر کجا هست خدایا به سلامت دارش / صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل / جانب عشق عزیز است فرومگذارش / صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه / به دو جام دگر آشفته شود دستارش / دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود / نازپرورد وصال است مجو آزارش

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش / گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش / دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند / خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش / جای آن است که خون موج زند در دل لعل / زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش / بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود / این همه قول و غزل تعبیه در منقارش / ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری / بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش / آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست / هر کجا هست خدایا به سلامت دارش / صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل / جانب عشق عزیز است فرومگذارش / صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه / به دو جام دگر آشفته شود دستارش / دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود / نازپرورد وصال است مجو آزارش

… و شایان تمام شد.
پروانه نسوخته تلف شد، پروانه که شایسته بود اما…
نمی دانم چیزی یا کسی متولد می شود یا نه!
به احترام کسانی که از گوگل به جستجویی می آیند، هویت درون حذف نمی شود اما دیگر و شاید هرگز آپ نخواهد شد.

One thought on “فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش / گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش / دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند / خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش / جای آن است که خون موج زند در دل لعل / زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش / بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود / این همه قول و غزل تعبیه در منقارش / ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری / بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش / آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست / هر کجا هست خدایا به سلامت دارش / صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل / جانب عشق عزیز است فرومگذارش / صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه / به دو جام دگر آشفته شود دستارش / دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود / نازپرورد وصال است مجو آزارش

  1. مرسی از یادآوری… هرچند ترجیح می دم پیام آنونیم نگیرم و بدونم با کی طرفم ، ولی احترام به آزادی و نظرِ مخاطب هم لازمه . . .
    حالا پیامتو منتشر کنم یا نه؟

    Like

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s