معرفت در گرانيست به هركس ندهندش / پر طاووس قشنگ است به كركس ندهندش

رفیق من… سنگ صبور من باش دیروز پژمان سنگ تموم گذاشت و از ساعت 9 صبح تا 10 شب با هم بودیم. از قهوه خونه گرفته تا… Read more “معرفت در گرانيست به هركس ندهندش / پر طاووس قشنگ است به كركس ندهندش”