تو مثل همین آتش می مانی

تو مثل همین آتش می مانیتــش… تــش…دیگر گفتمتو مثل همین آتش می مانیتــش… تــش…و خاکستر سردت منمش… شپلق… شتو مثل همین آتش می مانیتنها، گرم و دلگوارکه دیگر زوری نداری بر سوزاندنتو مثل همین آتش می مانیدیگر گفتمکه گلستانی و ابراهیم کرده ای مراگلستانی و ابراهیم کرده ای مراکه ابراهیم گلستان شده ام من قدم…

تشكر از خريت صدا و سيما

  mobarezazadi.blogspot.com صدا و سيما بعد از حماسه ي 25 بهمن در اقدامي انتحاري دست به كل كل با بالاترين زد و در بخشهاي مختلف خبري به تمامي كساني كه بالاترين رو نمشناختند نشان داد كه سايتي به نام بالاترين وجود داره . از اون زمان به بعد بازديد افراد آنلاين بالاترين از دوبرابر هم بيشتر…