این روزهای من in rooz haye man

به زندگی سلامی دیگر دادم
عشق پاسخ داد
مردم

عشق نوش دارو شد
باز هم مردم

دوباره نوش دارو خوردم
و دوباره مردم

این روز ها نوش دارو می خورم و می میرم

2 thoughts on “این روزهای من in rooz haye man

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s