برای آقای لومت

برای آقای لومت

سیدنی سیدنی سیدنی، من چقدر تو رو دوست داشتم. مثل مارتین، مثل ودی. من رو عاشق نیویورک می کردید. عاشق ساختن یک فیلم برای یک شهر. سیدنی رفتی و من جای خالی تو رو کنار ودی و مارتی و باقی بچه ها حس می کنم. نمی دونم چرا دیوید و دوستاش نمی تونن منو راضی کنن اما تو با بچه های ناخلف هالیود تنها فیلتر من برای این جمله بودین که «حالم از هالیود بهم می خوره».ا

سیدنی سیدنی سیدنی، دوستت داشتم


2 thoughts on “برای آقای لومت

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s