پس از چهل سال

پس از چهل سال

تو خودت می دانی تلاشی را که کردی به رئیس جمهورت تقدیم کنی و یا به هر کس دیگری. برای من، تو و جواد نکونام که از جانماز مادرش مچ بندهای سبز را بین بچه‌های تیم ملی فوتبال پخش می‌کند هیچ فرقی ندارید. برای من، تو و علی کریمی که پیراهنش را برای شهید نوحوان سبز امضا می‌کند و به خانواده‌اش می‌دهد هیچ فرقی ندارید. تو هم قهرمان ایرانی و افتخار ایرانی. مثل من برای تو، عقاید تو برای خودت محترم است و من به آنها احترام می‌گذارم. از تو می‌خواهم ده‌ و نیم امشب در فینال برای ایران فقط طلا بگیری. برای من فرقی نمی‌کند سرود می خواهد بگوید شاهنشا یا رهبر، فقط باید بخواند ایران و تو امشب در فینال 55کیلوگرم کشتی فرنگی پیروز باش تا فریاد ایران را انگلیسی‌ها در اکسلشان پخش کند. 

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s