قند نبات

به سمت نور زرد بالای سکوی آشبسخانه می روی و صدای ترانه در گوشت می‌پیچد. احساس می کنی سالن پذیرایی دور سرت می‌چرخد. خودت را پای سکوی آشبسخانه می بینی. لیوانت را زیر تنها نور خانه می‌گذاری. در بطری را باز می‌کنی. صدایی از پشت سر می‌شنوی: «چندمیه؟ انگار حالت خوش نیست». می شماری: یک……

اگر جنگ بشه

من به دلیل همجنسگرایی معاف از خدمت مقدس اجباری هستم و کسی منو به رزم نمی بره. اما خودم رو در مقابل بیگانه ای که دست دراز کنه به خاک کشورم مسئول می دونم. جنگ های امروز به تحلیل نظامیان ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی دیگه پیاده نظامی نیست بلکه زدن اهداف استراتژیک از راه دور…