اقلیت

اقلیت

نخستین شماره از دو ماهنامه اقلیت منتشر شد

در نخستین شماره اقلیت می خوانید
اقلیت سرباز
پرونده ویژه درباره معافیت اقلیت های جنسی از خدمت وظیفه عمومی
با نوشتاری از شایان، کاوه اهورایی، متین محمدی و باران
چگونه یک دگرباش میتواند حرفهایش را به شعر بگوید؟
نوشتار آرش سعدی برای شاعری
آیا همجنس گرایان قادرند والدین خوبی باشند؟
نگاه علمی صدرا اعتمادی به مساله فرزند داشتن همجنسگرایان
جامعه شناسی جنسیت
تک نگاری از دموزی
خودت باش
پرسش و پاسخی برای جوانان گی، لزبین، بای سکسوئل و ترنس جندر
قسمت اول از جزوه ای به برگردان وارتان پاکباز
و به همراه 
باشگاه نویسندگان
کلوپ ِ قلم ِ اقلیت
4shared – 3,276 KB
دانلود کنید

mediafire – 3,276 KB

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s