الان (5)

خستگی‌اش در ماتحتم ماند. دلم برای همان سیستم نیم‌سوزم تنگ شده! پیوست به پست: اقلیت 5 خارج از پست: تا آخر هفته قسمت بعدی آکیسمت رو می‌نویسم.