الان (4)

الان (4)

درگیرم، آنقدر که از همه عالم غافلم. اما مگر گیر و دار من باعث از بین رفتن مسولیت های تو میشود؟
این روزها در یک شرایط خلا به دنبال آرامش همه چیز را خاموش کرده ام. آنقدر جلو رفته ام از درگیری که دایورت دیگر تاثیری ندارد. باید خاموشش کنم، خاموش! و خاموشش کرده ام، خاموش!
سلام
هنوز در خودم هستم
تو از من بیرون نکش