الان (4)

الان (4)

درگیرم، آنقدر که از همه عالم غافلم. اما مگر گیر و دار من باعث از بین رفتن مسولیت های تو میشود؟
این روزها در یک شرایط خلا به دنبال آرامش همه چیز را خاموش کرده ام. آنقدر جلو رفته ام از درگیری که دایورت دیگر تاثیری ندارد. باید خاموشش کنم، خاموش! و خاموشش کرده ام، خاموش!
سلام
هنوز در خودم هستم
تو از من بیرون نکش

3 thoughts on “الان (4)

  1. “درگیرم، آنقدر که از همه عالم غافلم. اما مگر گیر و دار من باعث از بین رفتن مسولیت های تو میشود؟”این بخشش خیلی خیلی قشنگ بود

    Like

  2. زيبا ديدن شايد دليل زيبا بودن نباشد…ولي با تو بودن تنها دليل تمام بودن من است…
    سلام شايان جان…برات بهترين هارو در بدترين شرايط آرزو ميكنم…

    Like

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s