2800کیلومتر

2800کیلومتر

– هدف های تو خیلی بالاتر از سوپر مارکت زدنه

لعنت به هدفی که توش دوری و دل‌تنگی از توست. من دلم یه زندگی ساده می‌خواد. یه مغازه بزنم و یه خونه بگیرم. هر وقت کلاس نداری بیای پیشم و با هم یه قلیونی بزینم. شب ها هم کر کره رو بکشم و مست شیم و تو بغل هم دیگه یه روز دیگه رو شروع کنیم.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s