شکایت از تناقضات

شکایت از تناقضات

چه در خودت کم دیده‌ای که به غلط از خود اطلاعات می‌دهی؟ تعداد روابط‌ات را مخفی می‌کنی، سن‌ات را به اشتباه می‌گویی و در شبکه‌های اجتماعی نادرست وارد می‌کنی، ظلم می‌کنی و نزد دوستان‌ات با مظلوم‌نمایی همه چیز را وارونه جلوه می‌دهی…، تا به کی؟ تا به کجا؟ به دنبال چه نداشته‌ای که با چنین بنیان‌های نبوده و نداشته تغییر چهره داده‌ای؟ آیا نمی‌توانی مهربان باشی؟ آیا با تعداد واقعی روابط‌ات درست قضاوت نمی‌شوی؟ آیا برای کم‌تر جلوه دادن سن‌ات شب‌های جنسی بیشتری به دست می‌آوری؟ واقعیت تو چیست؟

 پیوست به پست: منجم‌ام یک اطلاع نادرست داره و اونم شهر هست. من خیلی دنبال امیر متولد 71 از شیراز هستم. بهش قول دادم هر ولینتاین به یادش باشم اما شمارش رو گم کردم.

خارج از پست: قرار بود 20 نفر بیان اما حدودا 15 نفر شد. فردا برای اولین بار یک مهمونی بزرگ دارم و امیدوارم بتونم درست انجامش بدم.

One thought on “شکایت از تناقضات

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s