مراقب‌اش باش

مراقب‌اش باش

مادر جوان که از تربیت فرزند کم می‌دانست، دست فرزندش را گرفت و کشید کنار تا به پدر بچه بگوید: تو دیگر قابل اعتماد نیستی. پدر جوان که اعتماد را نیز به مادر ِ بدبین ِ فرزندش آموزش داده بود لبخندی زد و گفت: «من تو را طوری تربیت کردم که تنهایی فرزندمان را بزرگ کنی. اگر می‌خواهی او بدون پدر بزرگ شود، من به نظر نادرست تو احترام می‌گذارم تا فرزندم اگر یتیم شد اما حداقل زنده بماند».

پیوست به پست: اقلیت نهم منتشر شد.

خارج از پست: اگر فهمیدی… .

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s