بد سوختم

بد سوختم

پروانه گمان میکرد شعله ای که دور آن می چرخد از شمع است. او سوخت و خاکستراش دانست شعله از زباله بود. خاکستراش که باید زر میشد، لجن شد.

پیوست به پست: رنگین کمان چند دقیقه آمد و رفت

image

خارج از پست: حروم زاده ام رو شخصا کورتاژ کردم.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s