شلوارتو باد برد

شلوارتو باد برد

به زودی چیزی برای بخشیدن نمی‌ماند.

پیوست به پست: یک جایی یک بنده خدایی داره پیام می‌ده و منو یاد خاطراتش می‌اندازه. امروز هی با خودم می‌گفتم آهنگ هلن جواب من نیست و هی می‌خندیدم 😀 فقط نمی‌دونم همین آهنگه یا نه؟!

خارج از پست: کلاس ترکی که میرم داره باعث میشه زبان فارسی رو هم از یاد ببرم.

5 thoughts on “شلوارتو باد برد

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s