تنها برای خندیدن؛ به گزارش پایگاه خبری صراط

تنها برای خندیدن؛ به گزارش پایگاه خبری صراط

شبکه اجتماعی فیس بوک در هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای رسما همجنس بازان را به رسمیت شناخت.
به گزارش پایگاه خبری صراط، فیس بوک سرانجام زیر فشار محافل هم جنس گرایی در ایالات متحده، پنج شنبه گذشته به وقت آمریکا ابتدا به شکل آزمایشی بخش انتخاب جنسیت را برای کاربران همجنس باز در ایالات متحده تغییر داد. قرار است این بخش برای تمامی کاربران این شبکه اجتماعی در سراسر جهان فعال شود تا نوع جنسیت خود را ترنس یا خنثی معرفی کنند.
پیش از این در بخش انتخاب جنسیت، گزینه‌های زن یا مرد یا عدم ارایه اطلاعات جنسیت درج شده بود.
از مدت‌ها قبل محافل همجنس گرایی با رایزنی و فشار از این شبکه اجتماعی خواستار به رسمیت شناختن همجنس گرایی شده بودند.
به گزارش صراط، هنوز کلیسا و گروه‌های ضدهمجنس گرایی واکنش چندانی به این حرکت ضد ارزشی این شبکه اجتماعی نزدیک به صهیونیستم نشان نداده‌اند. پیش از این شبکه‌های اجتماعی دیگر همجنس گرایی را به رسمیت شناخته بودند.

پیوست به پست: پست فیسبوک که در صفحه «Facebook Diversity» منتشر شده.

When you come to Facebook to connect with the people, causes, and organizations you care about, we want you to feel comfortable being your true, authentic self. An important part of this is the expression of gender, especially when it extends beyond the definitions of just “male” or female.” So today, we’re proud to offer a new custom gender option to help you better express your own identity on Facebook.

We collaborated with our Network of Support, a group of leading LGBT advocacy organizations, to offer an extensive list of gender identities that many people use to describe themselves. Moreover, people who select a custom gender will now have the ability to choose the pronoun they’d like to be referred to publicly — male (he/his), female (she/her) or neutral (they/their).

We also have added the ability for people to control the audience with whom they want to share their custom gender. We recognize that some people face challenges sharing their true gender identity with others, and this setting gives people the ability to express themselves in an authentic way.

The new custom gender option is available to everyone who uses Facebook in U.S. English. To learn more, visit https://www.facebook.com/help/276177272409629.

خارج از پست: امروز خیلی حرف برای گفتن داشتم که شاید به زودی در چند پست بنویسم.
 

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s