حامی، حامی، حامی من

حامی، حامی، حامی من

آرام آرم…، آرام آرام آمدی…، آرام آرام. آرام آمدی برای آرامیدن‌ام در خاک ِ تن‌ات، آرام آرام…، آرام آرام آمدی تا آرام و مست مانند همان شبی که در آغوش‌ات فرو رفتم، آرام بگیرم. آرام بگیرم از درد نامردی‌ها، نا ملایمت‌ها، ظلم‌های پشت مغلطه، مهربانی‌های ظاهری، آرام آرام مرا در آغوشی جای دادی که گرمایش آرام آرام دلم را به آتش کشید.

درود ای نوروز زندگی، ای پیچیده‌ترین رابطه‌ی تاریخی، ای شیرینی ِ لبخند زندگی، درود ای چشمان ِ دلتنگ، درود ای لب‌های خندان که از این پس برایم شعر می‌سرایی. درهای خانه‌ام را هر روز و شب به روی تو گشودم، حساب‌های شهوت یاب را برای تو بستم، ای همیشه تمام، ای بی‌بهانه تنها با من بودن، ای تمام ِ نیازهای من، آمدنت را امروز فریاد می‌زنم. آی ملت، من آرام آرام عاشق پسری شدم که امروز آرام و آرام در آغوش همدیگر آرام می‌گیریم.

پیوست یکم به پست:  خبر فوری: اطلاعیه مهم سازمان دگرباشان جنسی ایران

پیوست دوم به پست: خبر مهم

خارج از پست: رسم و رسومات باید بجا بیایید

One thought on “حامی، حامی، حامی من

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s