سه روز و یک سال پیش

سه روز و یک سال پیش

سه روز و یک سال پیش پستی نوشتم و در آن از انتخاب بین دو عشق گفتم. یکی معشوقه‌ای بود که می‌دانستم تنها به دلایل اروتیک مرا نمی‌خواهد و یکی کشورم بود. امروز عذاب رد شدن از کشورم را می‌کشم حالا که در غربت بینا شدم و جاه‌طلبی، خودخواهی، غرور آسیب‌دهند و دیگر خصوصیات بد ِ کسی را می‌بینم که برایش خزر را به دریای مدیترانه پیوند زدم اما او از سمت اژه به گوشه‌ی دیگر پناه برد تا تنهایی‌اش را برای مدتی با کس دیگری پر کند. شاید وزغی دیگر! زمان به همه‌ی ما پاسخ می‌دهد.

پیوست به پست: الان (5)

خارج از پست: هنوز هم به اثر پروانه‌ای اعتقاد دارم.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s