الان (11)

الان (11)

ما هی کوتاه آمدیم، کوتاه آمدیم، کوتاه آمدیم طرف ما هی پروتر شد. به طور کلی این عادتی است که قبلا داشتم و الان هم این بابایی که در این مدت گذشته روان ما رو ریخت بهم پر رو شده. فکر کنم دست آخر باید یک چیز دستی هم بدیم روش اجازه استفاده جنسی هم بهش بدیم. فقط اگر خطایی دست کجی کنه که من آماده‌ام برخورد قانونی بکنم. واقعا خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند. خدا آخر و عاقبت همه‌ی ما را به خیر کند.

الان باید آماده بشم برم سر کار که دیروز هم نرفتم و 35لیر به ضررم شد. این هفته باقیش رو کار کنم میشه 215لیر که بد هم نیست، خدا بده برکت. ولی همین میشه کل داراییم. باید دنبال یک هم‌خونه‌ هم بگردم که دیگه حاضرم تا خرخره برم زیر قرض و کار ولی آدم ِ مانیک ِ پارانوئید ِ وسواسی هم‌خونم نشه. خدایا ممنونم که کنارم هستی.

پیوست به پست: سریال نیوز روم یا اتاق خبر محصول شبکه‌ی اچ‌بی‌او به دلیل موضوعی که داشت، برای‌ام جذاب بود. داستان این سریال مربوط به اتاق خبر یک شبکه تلویزیونی مستقل در نیویورک است و برنامه‌ی خبری شبانه.

خارج از پست: خدا ایمان رو برای ما نگه داره!

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s