دنیای ال‌جی‌بی‌تی زده

دنیای ال‌جی‌بی‌تی زده

دوست دارم تصمیم بگیرم دیگر در حوزه ال‌جی‌بی‌تی فعالیت نکنم، دوست دارم تصمیم بگیرم دیگر درباره موضوعات مربوط به ال‌جی‌بی‌تی اظهارنظر نکنم، دوست دارم تصمیم بگیرم دیگر ایده‌هایم را در سبد ال‌جی‌بی‌تی نریزم. قلمم را در دستم بگیرم و توصیفات ِ در حرکت ِ از جز به کل رسیده‌ی غیرمستقیمم را با موضوعی غیر از ال‌جی‌بی‌تی بنویسم. کادر ِ دوربینی را در سطحی یک سوم قاب کنم یا روایترگر ِ تصویر ِ داستانی بر پرده‌ باشم. ایده‌هایم، خلاقیتم، هنرم، دانشم، روابط اجتماعی‌ام، همه در این دوران ِ فرار ِ نکبت‌بار پناهندگی در خدمت ال‌جی‌بی‌تی قرار گرفته که دقیقا علت فرار و حضورم در اینجا ال‌جی‌بی‌تی بودنم است. اما مگر قرار است دنیای من فقط دنیایی ال‌جی‌بی‌تی باشد؟

پیوست به پست: آواز ِ قلندر ِ گوگوش

خارج از پست: دوست دارم کمی بیشتر از این همه برای خودم بودن، برای خودم باشم.

2 thoughts on “دنیای ال‌جی‌بی‌تی زده

  1. مسلما نباید و نمی تونی و نباید و نمیشه و نباید خودت رو به این دنیا محدود کنی
    وگرنه زندگیت توی این دنیای کوچیک نابود میشه

    Liked by 1 person

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s