گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (3)

گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (3)

باید شرمسار باشم و هستم از هفته‌ای که گذشت، فقط سیگار نکشیدم. زبان نخوندم، دنبال درمان زانوم نرفتم، کتاب نخوندم و فقط چهار فیلم دیدم که یک فاجعه تاریخ بشریت بود. هیچ حرفی این هفته برای گفتن ندارم جز این که باید حتما زبان نخوندن این هفته رو جبران کنم.

10*5 + 0*4 + 0*3 +0*2 + 5*1 = 55 /15 = 3.6

پیوست به پست: پست ِ تصمیمات لحظه‌ی 14: الان (14)

خارج از پست: احساس می‌کنم روز به روز دارم چاق‌تر میشم و زانوم هم به یک درد قدیمی تبدیل میشه که منو شبیه یک پیر مرد فلج میکنه.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s