گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (4)

چه گزارشی بدم وقتی به جز ترک سیگار کار دیگه‌ای رو نکردم؟ همون نمره‌ی هفته‌ی قبل: 3.6. در طول ماه که ماه اول هم بود نمره 5.3 میگیرم.

پیوست به پست: پست ِ تصمیمات لحظه‌ی 14: الان (14)

خارج از پست: هر چیزی بنویسم به همین پست مربوطه، من از دست خودم ناامید نمیشم اما عصبانی‌ام.

Published by

شایان Shayan T

Driven from hometown; person of colour at new home. An Iranian Canadian Gay blogger who lives in Toronto, Canada and study media. From December 2009, I began to write about who I am and I shifted to some gay community activity. I forced to leave my hometown and for about three years I was a refugee in Turkey. Now I am a newcomer who tries to find Canada as a new home.

2 thoughts on “گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (4)”

    1. با یبگار لج کن، یک‌هو بذارش کنار و بگو من اگر بکشم از سگ کمترم.

      Like

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s