گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (4)

گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (4)

چه گزارشی بدم وقتی به جز ترک سیگار کار دیگه‌ای رو نکردم؟ همون نمره‌ی هفته‌ی قبل: 3.6. در طول ماه که ماه اول هم بود نمره 5.3 میگیرم.

پیوست به پست: پست ِ تصمیمات لحظه‌ی 14: الان (14)

خارج از پست: هر چیزی بنویسم به همین پست مربوطه، من از دست خودم ناامید نمیشم اما عصبانی‌ام.

2 thoughts on “گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی 14 (4)

    1. با یبگار لج کن، یک‌هو بذارش کنار و بگو من اگر بکشم از سگ کمترم.

      Like

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s