ترنج اول ترنج نبود

ترنج اول ترنج نبود

چون است حال ِ بستان ِ باغ ِ نو بهاری

کز بلبلان بر آمد فریاد بی‌قراری

گل نسبتی ندارد، با روی دل‌فریبت…

 

گفتم دل‌فریب یاد یکی از توییت‌هام افتادم.

پیوست به پست: 

خارج از پست: ز کار و بار و یار و دل بر گذر

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s