درد‌های کهنه یک‌وقت‌هایی تیر می‌کشن

درد‌های کهنه یک‌وقت‌هایی تیر می‌کشن

قرار نیست وقتی اتفاقی افتاد همون لحظه بهش فکر کنیم. قرار نیست وقتی دیوار خراب شد تنها اون موقع غصه خسارتش رو بخوریم. گاهی ممکنه یک چیزی باعث بشه تا دوباره یاد ِ آواری باشیم که سقوط کرده. ممکن ِ تو ده سال به نبودن یک شخص تو زندگیت فکر نکنی، مهم نیست، ولی شاید وقتی داری یک فیلم می‌بینی یک‌باره از خودت می‌پرسی: «اِ پس اگر پدر داشتم شاید این طوری می‌شد؟». بعد یادت بیاد که یتیمی.

پبوست به پست: پدر جی‌آر مثل پدر ِ جون نبود.

خارج از پست: می‌دونم که این روزها دارم به خودم سخت می‌گیرم اما سخت داره می‌گذره.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s