توضیح ِ بدیهی برای یادآوری کوته‌بینان

توضیح ِ بدیهی برای یادآوری کوته‌بینان

هر گفته و اظهارنظر من، شایان.میم، وبلاگ‌نویس ِ همجنسگرا، دیدگاه فردی‌ام است و هیچ ارتباطی با فرد، افراد، گروه و یا سازمانی ندارد.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s