لجبازی ملی

لجبازی ملی

به احمدی‌نژاد رای می‌دم تا هاشمی رای نیاره.

به روحانی رای میدم تا جلیلی رای نیاره.

به رضویان رای میدم تا خمسه رای نیاره.

به ژوله رای میدم تا دهن ِ تتلو رو سرویس کنم.

ما خیلی خوبیم.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s