نشنیده اگر غلط، حس کرده‌ام

نشنیده اگر غلط، حس کرده‌ام

آگه‌ام به دهان بسته و صدای خواب، تن خیس و جای تر، تر کردن کرم گرفتگی‌. گرفته پایی دوانی، سیگار پیش از جا نکشیده‌ای بودم که پشت در قفل شده روشن شد، کافی خورد و دوباره زیر نم باران روشن شد. 

آرام بخواب ای سکوت خشک ِ کسینوس خواه، سینوز نمی‌ماند در این منزل. مشتق‌اش را می‌گیرم.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s