دو شبانه ۲

هنگامی که دستان مهربانش را به دست می‌گیرم

تنهایی غم‌انگیزاش را در می‌یابم.

اندوهش غروبی دل‌گیر است

در غربت و تنهایی.

از دفتر شعر آیدا، درخت خنجر و خاطره

***

و چشمانت با من گفتند

که فردا روز دیگری‌ست –

آنک چشمانی که خمیرمایه مهر است!

و اینک مهر تو:

نبرد افزاری

تا با تقدیر

خیش پنجه در پنجه کنم

از آیدا در آئینه

Published by

شایان Shayan T

Driven from hometown; person of colour at new home. An Iranian Canadian Gay blogger who lives in Toronto, Canada and study media. From December 2009, I began to write about who I am and I shifted to some gay community activity. I forced to leave my hometown and for about three years I was a refugee in Turkey. Now I am a newcomer who tries to find Canada as a new home.

نگاه شما

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s