Nobahari means new spring

Nobahari means new spring

نامجو را با نو بهاری شناختم و دوست داشتم. نو بهاری برای من ترانه نیست، خاطره نیست، گذشته نیست، نوستالژی نیست، که همه این‌ها هست اما فراتر از این‌هاست. نو بهاری برای من نوجوانی‌ست که معصومانه به حماقت جوانی رسید و تکرار نخواهد شد.

Mohsen Namjoo who called Iranian Bob Dylan is an Iranian singer-songwriter. He mixes Iranian folk music in blues and rock. Namjoo is my favorite singer.

Nederland Blazers Ensemble and Mohsen Namjoo had a concert in Nederland; them live show collected in a album named “Voices from the East.” One of these song is super nostalgic for me. “Nobahari” is part of my teenagehood, and I think it’s the best track in this album.

سوختم و نساختی

سوختم و نساختی

یک فردی که حتی توان پرداخت یک وعده در رستورانی متوسط ندارد، چرا باید آغوش رایگان بگیرد؟ یک فردی که حتی هیجان که چیز دیگری‌ست، نمی‌تواند ایجاد کند، چطور می‌تواند عسل از لب‌ها بگیرد؟ یک فردی که تنها فردی بود که گفت مهربان است، چطور محبت را ندیده است؟ 

هزار بار گفتم اما اگر گوش از خشم بسته نبود، لابد بهانه می‌خواست تا فازشکنی بی‌تجربه را دور کند، که حق دارد. اما آتش که خود علاج بود چرا به پا شد؟

یک شب آتش در نیستانی فتاد
سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد

شعله تا سرگرم کار خویش شد
هر نی ای شمع مزار خویش شد

نی به آتش گفت : کاین آشوب چیست؟
مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟

گفت آتش بی سبب نفروختم
دعوی بی معنی ات را سوختم

زانکه می گفتی نیم با صد نمود
همچنان در بند خود بودی که بود

مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بی دردی علاجش آتش است
مجذوب تبریزی